Čo pripravujeme

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty bolo vybrané do prvého cyklu podpory v Národnom projekte Deinštitualizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov. Podpísaním zmluvy a zapojením sa do tohto projektu účasť našich zamestnancov a obyvateľov je pre nás veľkým záväzkom. V prvom procese Rada pre poradenstvo v sociálnej práce v spolupráci s ostatnými zainteresovanými partnermi tohto projektu (SUPZ, CEDA a RPSP) začnú vzdelávaním, supervíziou, hodnotením a konzultáciami s našimi vybranými zamestnancami. Realizácia je rozvrhnutá na dva roky, pričom už prvé stretnutie sa uskutoční 10.-11. júna v priestoroch nášho zariadenia pod vedením pani Mgr. Lýdie Brychtovej PhD., na ktoré sa veľmi tešíme.

PhDr. Lívia Katona PhD.
riaditeľka DSS Košúty